Posted by WB

Umowy

Witam na stronie poświęconej NEGOCJOWANIU I ZAWIERANIU UMÓW oraz zagadnieniom z zakresu logistyki i procedur zakupowych.

statm

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA HANDLOWE:

Praktyczne warsztaty zabezpieczania interesów swojej firmy w umowach handlowych

Zwiększenie skuteczności sprzedaży poprzez profesjonalne wykorzystanie etapu ofertowego

Zagrożenia i najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów handlowych

Jak usprawnić proces zakupu ?

Zagrożenia w umowach zawieranych na bazie terminów Incoterms 2010

Skuteczne negocjacje kupieckie. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i kupić najkorzystniej?

Strategie zakupowe - procedury zawierania umów z dostawcami

Zawieranie umów o świadczenie usług (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane i zabezpieczeń w zmiennej sytuacji rynkowej)

PROGRAMY SZKOLEŃ:
pdf-icon

WYBRANE ZAGADNIENIA HANDLOWE

wojciech-budzynski-991m

ASPEKTY PRAWNE OFERTY
USTAWA Kodeks cywilny

Art. 66 k.c. Istota
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
Gdy nie oznaczono terminu
- złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość - wiąże w przypadku akceptacji niezwłocznej
- w inny sposób - do upływu terminu, w którym można było w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia

Art. 68-1 k.c. (dodany od 25.09.2003) ODPOWIEDŹ ZE ZMIANAMI
§ 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnych treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.
§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się:
- jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, - albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy,
- albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

Art. 68-2 k.c. (dodany od 25.09.2003) BRAK ODPOWIEDZI
Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

pdf-icon

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
(CISG - United Nations Convention on contracts for the international sale of goods) - Dz. U. Nr 45 z 1997r.

Cz. III. SPRZEDAŻ TOWARÓW
Art. 25. Naruszenie umowy
Naruszenie umowy uważa się za istotne, jeżeli powoduje dla drugiej strony taki uszczerbek, który w zasadniczy sposób pozbawia te stronę tego, czego zgodnie z umową miała prawo oczekiwać.

Art. 39. Powołanie na brak zgodności
Kupujący traci prawo powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o niezgodnościach, w rozsądnym terminie od chwili ich wykrycia lub gdy powinny były zostać wykryte.
Maksymalny termin - 2 lata, chyba, że gwarancja trwa dłużej.

pdf-icon