Posted by WB

Umowy

Witam na stronie poświęconej NEGOCJOWANIU I ZAWIERANIU UMÓW oraz zagadnieniom z zakresu TRANSPORTU, LOGISTYKI I PROCEDUR ZAKUPOWYCH.

statm

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA HANDLOWE:

Incoterms 2020. Nowa wersja reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), niezbędnych przy zawieraniu umów handlowych

Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa. Logistyka, umowy, dokumenty i reklamacje

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę w sferze zakupu

Akredytywa dokumentowa - skuteczne zabezpieczenie płatności

Praktyczne warsztaty zabezpieczania interesów swojej firmy w umowach handlowych

Zagrożenia i najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów handlowych

Skuteczne negocjacje kupieckie. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i kupić najkorzystniej?

Strategie zakupowe - procedury zawierania umów z dostawcami

Zawieranie umów o świadczenie usług (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane i zabezpieczeń w zmiennej sytuacji rynkowej)

PROGRAMY SZKOLEŃ:
pdf-icon

WYBRANE ZAGADNIENIA HANDLOWE

wojciech-budzynski-991m

ASPEKTY PRAWNE OFERTY
USTAWA Kodeks cywilny

Art. 66 k.c. Istota
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
Gdy nie oznaczono terminu
- złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość - wiąże w przypadku akceptacji niezwłocznej
- w inny sposób - do upływu terminu, w którym można było w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia

Art. 68-1 k.c. ODPOWIEDŹ ZE ZMIANAMI
§ 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnych treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.
§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się:
- jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, - albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy,
- albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

Art. 68-2 k.c.  BRAK ODPOWIEDZI
Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

pdf-icon

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
(CISG - United Nations Convention on contracts for the international sale of goods)

Cz. III. SPRZEDAŻ TOWARÓW
Art. 25. Naruszenie umowy
Naruszenie umowy uważa się za istotne, jeżeli powoduje dla drugiej strony taki uszczerbek, który w zasadniczy sposób pozbawia te stronę tego, czego zgodnie z umową miała prawo oczekiwać.

Art. 39. Powołanie na brak zgodności
Kupujący traci prawo powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o niezgodnościach, w rozsądnym terminie od chwili ich wykrycia lub gdy powinny były zostać wykryte.
Maksymalny termin - 2 lata, chyba, że gwarancja trwa dłużej.

pdf-icon